വൈദ്യുതി മുടക്കം

ആലത്തിയൂർ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പൂക്കൈത, എൻ.എ.ഫൈബർ ഭാഗങ്ങളിൽ 24-10 -2020 ശനി രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.