വ്യാഴാഴ്ച ചേരുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ഗവർണ്ണർ ഇന്ന് അനുമതി നൽകും.

തിരുവനന്തപുരം: വ്യാഴാഴ്ച ചേരുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ഗവർണ്ണർ ഇന്ന് അനുമതി നൽകും. മന്ത്രിമാരും സ്പീക്കറും നേരിട്ട് കണ്ടതോടെയാണ് ഗവർണ്ണർ അയഞ്ഞത്. കാർഷിക നിയമഭേദഗതി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അടിയന്തിര സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഗവർണ്ണർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. 31 ന് ചേരുന്ന സഭ കേന്ദ്ര കാർഷിക നിയമഭേദഗതി തള്ളിക്കളയും. കേന്ദ്ര നിയമത്തിന് ബദലായി കേരളം കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമത്തിൻറെ കരട് തയ്യാറാക്കാൻ ഇന്ന് കൃഷി-നിയമവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേരും. ബദൽ നിയമം ജനുവരിയിൽ ചേരുന്ന സഭയിൽ കൊണ്ട് വരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്