വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തിരൂർ: ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതുമുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചരവരെ

പൂക്കയിൽ, നടുവിലങ്ങാടി, താഴെപ്പാലം (പാലത്തിനു വടക്ക്) ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.