ജില്ലയിലെ ആകെ പോളിങ്- 74.26 ശതമാനം

 

1. ജില്ലയിലെ ആകെ പോളിങ്- 74.26 ശതമാനം

2. ജില്ലയില്‍ വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം- 2466306 (ആകെ വോട്ടര്‍മാര്‍- 3321038)

3. പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 1188627 (71.73 ശതമാനം), (ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 1656996)

4. സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 1277668 (76.78ശതമാനം), (ആകെ സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം- 1664017)

5. ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍- 11 (44 ശതമാനം) ( ആകെ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ വോട്ട്- 25)

6. ജില്ലയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോളിങ് ശതമാനം- കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലം (78.29)

7. ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ്- പൊന്നാനി ( 69.58)

 

ജില്ലയിലെ മണ്ഡലടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലഭിച്ച പോളിങ് ശതമാനം, ആകെ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം, വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം, ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം, വോട്ട് ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം, ആകെ സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം, വോട്ട് ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ വോട്ട് എന്നിവ താഴെ.

 

കൊണ്ടോട്ടി-

 

പോളിങ് ശതമാനം: 78.29

ആകെ വോട്ട്: 205261

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-160717

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-103768

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-79866 (76.96%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 101493

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-80851 (79.66%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

ഏറനാട്

 

പോളിങ് ശതമാനം: 77.68

ആകെ വോട്ട്: 179786

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 139660

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-91031

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 70257 (77.17%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-88754

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-69402(78.19%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍- 1(100%)

 

നിലമ്പൂര്‍

 

പോളിങ് ശതമാനം: 75.23

ആകെ വോട്ട്: 225356

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-169539

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 110208

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 81529( 73.97%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-115142

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 88008 (76.43%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍- 2 (6), (33.33 %)

 

വണ്ടൂര്‍

 

പോളിങ് ശതമാനം: 73.65

ആകെ വോട്ട്: 226426

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-166784

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-111693

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-81706 (73.15%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-114733

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-85078( 74.15%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

മഞ്ചേരി

 

പോളിങ് ശതമാനം: 74.3

ആകെ വോട്ട്: 206960

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-153783

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-103156

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-77143(74.78%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-103804

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-76640 ( 73.83%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

പെരിന്തല്‍മണ്ണ

 

പോളിങ് ശതമാനം: 74.69

ആകെ വോട്ട്: 217959

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-162804

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-107005

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-77107 ( 72.05%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-110954

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-85697 (77.23%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

മങ്കട

 

പോളിങ് ശതമാനം: 75.17

ആകെ വോട്ട്: 218774

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-164454

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-108297

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-78497 (72.48%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-110477

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-85957 (77.8%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

മലപ്പുറം

 

പോളിങ് ശതമാനം: 74.78

ആകെ വോട്ട്: 211990

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-158546

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 107653

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-79744(74.07%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 104337

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 78802 (75.52%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

വേങ്ങര

 

പോളിങ് ശതമാനം: 69.87

ആകെ വോട്ട്: 185356

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-129524

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-96022

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-63658 (66.29%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-89332

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 65865 (73.73%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍- 1 (2) (50%)

 

വള്ളിക്കുന്ന്

 

പോളിങ് ശതമാനം: 74.46

ആകെ വോട്ട്: 198814

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-148042

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-100847

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-72927 (72.31%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-97967

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-75115 (76.67%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

തിരൂരങ്ങാടി

 

പോളിങ് ശതമാനം: 74.03

ആകെ വോട്ട്: 197080

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-145905

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-100016

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-69101 (69.08%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-97063

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-76804 (79.12%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0 (1), 0%

 

താനൂര്‍

 

പോളിങ് ശതമാനം: 76.59

ആകെ വോട്ട്: 196087

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-150196

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-97760

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-70600 (72.21 %)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-98322

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-79596 (80.95%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0 (5), 0%

 

തിരൂര്‍

 

പോളിങ് ശതമാനം: 73.23

ആകെ വോട്ട്: 229458

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-168049

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-112759

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 77058 ( 68.33%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-116691

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-90984 (77.97%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-7 (8), (87.5%)

 

കോട്ടക്കല്‍

 

പോളിങ് ശതമാനം: 72.38

ആകെ വോട്ട്: 216480

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-156702

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-108988

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-75519 (69.29%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-107492

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-81183 (75.52 %)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

തവനൂര്‍

 

പോളിങ് ശതമാനം: 74.39

ആകെ വോട്ട്: 199960

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-148756

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-98301

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-68929 (70.12%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-101659

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-79827 (78.52%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0

 

പൊന്നാനി

 

പോളിങ് ശതമാനം: 69.58

ആകെ വോട്ട്: 205291

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്-142845

ആകെ പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-99492

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍-64986 (65.31%)

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-105797

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍-77859 (73.59%)

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍-0 (2), 0%