ജില്ലയില്‍ ഇത് വരെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍

ഒന്നാം ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ 270925 പേര്‍, രണ്ടാം ഡോസ് 27111 പേര്‍

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് (രണ്ടാം ഡോസ് ) : 20395

കോവിഡ് മുന്നണി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (രണ്ടാം ഡോസ്) : 5875

പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (രണ്ടാം ഡോസ്) : 426

45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ (രണ്ടാം ഡോസ്) : 415

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് (ഒന്നാം ഡോസ്) : 37125

കോവിഡ് മുന്നണി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (ഒന്നാം ഡോസ്) : 12362

പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ഒന്നാം ഡോസ്) : 33471

45 വയസ് കഴിഞ്ഞവര്‍ (ഒന്നാം ഡോസ്) : 187967