ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വില (ജൂലൈ 19 ചൊവ്വ 2022)

ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി ചില്ലറ വിൽപന വില…

തിരുവനന്തപുരം രൂപ(വിലയില്‍)
തക്കാളി 26
കാരറ്റ് 55
ബീന്‍സ് 78
ബീറ്റ്റൂട്ട് 50
കാബേജ് 32
വെണ്ടയ്ക്ക 23
കത്തിരി 25
പയര്‍ 75
പാവയ്ക്ക 45
നെല്ലിക്ക 40
പച്ചമുളക് 45
ഇഞ്ചി 52
വെള്ളരി 20
പടവലം 34
മുരിങ്ങ 28
ചേന 35
ഏത്തക്ക 60
മത്തന്‍ 18
അമരയ്ക്ക 26
നാരങ്ങ 70
എറണാകുളം രൂപ(വിലയില്‍)
തക്കാളി 30
പച്ചമുളക് 60
സവാള 29
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 40
കക്കിരി 55
പയർ 42
പാവല്‍ 49
വെണ്ട 35
വെള്ളരി 35
വഴുതന 35
പടവലം 45
മുരിങ്ങ 50
ബീന്‍സ് 80
കാരറ്റ് 75
ബീറ്റ്‌റൂട്ട് 50
കാബേജ് 50
ചേമ്പ് 65
ചേന 45
കോഴിക്കോട് രൂപ(വിലയില്‍)
തക്കാളി 12
സവാള 25
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 32
വെണ്ടയ്ക്ക 40
മുരിങ്ങ 50
കാരറ്റ് 60
ബീറ്റ്‌റൂട്ട്‌ 60
വഴുതന 30
കാബേജ്‌ 40
വെള്ളരിക്ക 20
ചേന 50
പച്ചക്കായ 50
പച്ചമുളക് 60
ഇഞ്ചി 50
കൈപ്പക്ക 40
ചെറുനാരങ്ങ 50
കണ്ണൂർ രൂപ(വിലയില്‍)
തക്കാളി 24
സവാള 32
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 28
ഇഞ്ചി 50
വഴുതന 26
മുരിങ്ങ 52
കാരറ്റ് 48
ബീറ്റ്റൂട്ട് 54
വെണ്ട 34
പച്ചമുളക് 46
വെള്ളരി 20
ബീൻസ് 36
കക്കിരി 30
കാസർകോട് രൂപ(വിലയില്‍)
തക്കാളി 18
സവാള 26
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 29
ഇഞ്ചി 48
വഴുതന 25
മുരിങ്ങ 50
കാരറ്റ് 48
ബീറ്റ്റൂട്ട് 51
വെണ്ട 33
പച്ചമുളക് 40
വെള്ളരി 19
ബീൻസ് 36
കക്കിരി 31