സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി വീട്ടിൽ തന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അവസരം

വസ്ത്ര നിർമ്മാണ രംഗത്ത് കഴിവുള്ളവരാണോ.. എങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. പതിനായിരം രൂപ മുതൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനും മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അവസരം. ഫോൺ : 6282133582.