തിരൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻറ് ടി പി കൃഷ്ണൻ ( 61) അന്തരിച്ചു .

പരേതയായ ഷൈലജയാണ് ഭാര്യ.
മക്കൾ: ഷൈഗ്രേഷ്, . ഷൈഗ്രീന, ഷൈലീന.
മരുമക്കൾ: പ്രകാശൻ, മൃതുല