കോഴിക്കോട് ബോംബ്

കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി കാക്കുനിയിൽ റോഡ് നിർമാണത്തിനിടയിൽ 5 സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി