കെട്ടിവെയ്ക്കാനുള്ള തുക കൈമാറി

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വേങ്ങര ഡിവിഷനില്‍ നിന്നും മത്സരിക്കുന്ന പി. ഹാജറക്ക് കെട്ടിവെക്കാനുള്ള തുക കേരള മഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി. മൈമൂന കൈമാറുന്നു