തിരുത്തുമ്മൽ സജീവ് അന്തരിച്ചു

മംഗലം തിരുത്തുമ്മൽ സജീവ് (37) അന്തരിച്ചു . അച്ചൻ: നാരായണൻ.
അമ്മ: സരോജിനി.

ഭാര്യ: അഞ്ജു.
മക്കൾ: സഞ്ജയ് , ഷാരോൺ