ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാലാവധി സംബന്ധിച്ച്‌ ഇനി സംശയം വേണ്ട ; വിശദവിവരങ്ങളുമായി എംവിഡി

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാലാവധി സംബന്ധിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. 2019 സെപ്റ്റംബർ 1 ന് മുൻപ് ലൈസൻസ് എടുത്തവർക്കും അവ പുതുക്കിയവർക്കുമുള്ള നിർദേശങ്ങള്‍ എംവി ഡി സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

20 വർഷമോ 50 വയസോ ഏതാണ് ആദ്യം പൂർത്തിയാവുന്നത് ആ തീയതി വരെ ആയിരിക്കും ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി.

50 വയസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഓരോ 5 വർഷത്തേക്കും പുതുക്കി നല്‍കിയിരുന്നു. ഹെവി ലൈസൻസ് 3 വർഷം ആയിരുന്നു കാലാവധി.പിന്നീട് ഓരോ മൂന്നു വർഷവും പുതുക്കണമായിരുന്നു. ഹസാർഡസ് ലൈസൻസ് 3 വർഷമായിരുന്നു കാലാവധി. പിന്നീട് ഓരോ വർഷവും പുതുക്കണമായിരുന്നു.

എം വി ഡിയുടെ പോസ്റ്റ്

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാലാവധി സംബന്ധിച്ച്‌ സംശയമുള്ളവർക്കായി…….

2019 സെപ്റ്റമ്ബർ 1 ന് മുൻപ് ലൈസൻസ് എടുത്തവർക്കും അല്ലെങ്കില്‍ അവ പുതുക്കിയവർക്കും : –

20 വർഷമോ 50 വയസോ ഏതാണ് ആദ്യം പൂർത്തിയാവുന്നത് ആ തീയതി വരെ ആയിരിക്കും ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി.

50 വയസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഓരോ 5 വർഷത്തേക്കും പുതുക്കി നല്‍കിയിരുന്നു.

ഹെവി ലൈസൻസ് (Trans) – 3 വർഷം ആയിരുന്നു കാലാവധി.

പിന്നീട് ഓരോ മൂന്നു വർഷവും പുതുക്കണമായിരുന്നു.

ഹസാർഡസ് ലൈസൻസ് 3 വർഷമായിരുന്നു കാലാവധി. പിന്നീട് ഓരോ വർഷവും പുതുക്കണമായിരുന്നു.

2019 സെപ്റ്റമ്ബർ 1 ന് ശേഷം ലൈസൻസ് എടുത്തവർക്കും അല്ലെങ്കില്‍ പുതുക്കുന്നവർക്കും : –

30 വയസിനുള്ളില്‍ എടുത്താല്‍ – 40 വയസു വരെ കാലാവധി .

▫️30 നും 50 നും ഇടയില്‍ പ്രായമായവർക്ക് -10 വർഷത്തേക്ക്.

▫️50 നും 55 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 60 വയസു വരെ.

▫️ 55 വയസിനു മുകളില്‍ 5 വർഷം വീതം.

▫️ഹെവി ലൈസൻസ് (Trans) കാലാവധി 5 വർഷം.

പിന്നീട് ഓരോ 5 വർഷവും പുതുക്കണം.

▫️ ഹസാർഡസ് ലൈസൻസ് കാലാവധി 3 വർഷം.കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ വീണ്ടും പുതുതായി എൻഡോർസ് ചെയ്യണം