അയൽക്കൂട്ട കർഷകരുടെ വാഴകൃഷി നശിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധം വ്യാപകം.

എടയൂർ മനക്കൽപ്പടി പ്രദേശത്ത് പതിനെട്ടാം വാർഡിൽ അയൽക്കൂട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 4 പേർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വാഴ കൃഷി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചതായി പരാതി. 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ലോണെടുത്ത് ആയിരത്തോളം വാഴകളാണ് അയൽക്കൂട്ടം പ്രവർത്തകർ പ്രദേശത്ത് കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് .ഇതിൽ 40 ഓളം വാഴകളാണ് സാമൂ ഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യഷി നശിപിച്ചവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും ഇവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും പോലീസിന് പരാതി നൽകിയതായി അയൽക്കൂട്ടം സെക്രട്ടറി TM മൈമൂനതയ്യിൽ പറഞ്ഞു.