15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് നിരോധനം

മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടം സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്

സംസ്ഥാനത്തെ 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി സർക്കാർ 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് നിരോധനമേർപ്പെടുത്തി കേരള മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടം സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ 2021 ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം ഈ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല.പൊതു ഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് ആയിരിക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാവുക എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദ വാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായാണ് നടപടി 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള നിരോധനം സംബന്ധിച്ച ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെയും നിർദേശമുണ്ട്. നിരോധനം ലംഘിച്ച് ഓടിയാൽ പിഴ ഈടാക്കാനും, പിടിച്ചെടുത്ത് പൊളിച്ച് ലേലം ചെയ്യാനുമാണ് നിർദ്ദേശം