ജെഡിയു വിന് തിരിച്ചടി, ആര്‍ ജെ ഡിക്ക് കുതിപ്പ്

 

ആർ ജെ ഡി – ജെഡിയു നേരിട്ട മത്സരം നടന്ന ഭൂരിപക്ഷ സീറ്റുകളിലും ആർജെഡി കുതിക്കുകയാണ്. എൻഡിഎയില്‍ ബിജെപിയാണ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നത്