കാർനിയന്ത്രണംവിട്ട് വഴിയാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചു; ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

കോട്ടക്കൽ: ദേശീയപാത സ്വാഗതമാട് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വഴിയാത്രക്കാരായ ഉമ്മയെയും മകളെയും ആണ് ഇടിച്ചത് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു മകൾഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഇതിൽ കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.