കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

മലപ്പുറം: പ്രായം കൂടിയവരിലും 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലും ഗര്ഭിണികളിലും ഇതരരോഗങ്ങളുള്ളവരിലും കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചാല് ആയത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവരിലേക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആയതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും കോവിഡ് രോഗ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര് അറിയിച്ചു. കൂടാതെ രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതുമൂലം രോഗം ഗുരുതരമായേക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതുവഴി കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.
ആയതിനാല് കോവിഡ് രോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറയിലുള്ളവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി വിപുലമായ പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങള് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലയില് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്, താലൂക്ക് ആശുപത്രികള്, ജില്ലാ ആശുപത്രികള് എന്നിവടങ്ങളില് രാവിലെ 9.00 മണി മുതല് വൈകീട്ട് 4.00 മണി വരെ ജനങ്ങള്ക്ക് കോവിഡ് രോഗ പരിശോധന നടത്താവുന്നതാണ്.
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും: ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരും (അലോപ്പതി, ഹോമിയോ, ആയുഷ്, ദന്തക്ലിനിക്കുകള്, ഫാര്മസികള്, ലാബുകള് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും).
എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും: ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഡ്രൈവര്മാരും (ഓട്ടോ, ടാക്സി, ബസ്, കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി തുടങ്ങിയവ)
എല്ലാ ഞായറാഴ്കളിലും: വ്യാപാരി വ്യവസായികള്, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്, രോഗം വന്നാല് ഗുരുതരമായേക്കാവുന്ന വിഭാഗങ്ങളായ പ്രായമേറിയവര്, കുട്ടികള്, ഗര്ഭിണികള് തുടങ്ങിയവര്)
എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും: ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആശാ പ്രവര്ത്തകര്, അംഗന്വാടി പ്രവര്ത്തകര്, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകര്.
എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും: തൊഴിലുറപ്പു പ്രവര്ത്തകര്, ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്, നിര്മ്മാണതൊഴിലാളികള് തുടങ്ങിയവര്
എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും: പോലീസ്, എക്സൈസ്, ഫയര്ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലുള്ളവര്.
എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും: മറ്റുള്ള എല്ലാ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരും.
മേല് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവര് അവര്ക്കായി നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തൊട്ടടുത്തുള്ള കോവിഡ് പരിശോധനാകേന്ദ്രത്തില് എത്തി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ദിവസം പരിശോധന നടത്താന് പറ്റാത്തവര്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പരിശോധന നടത്താവുന്നതാണ്.