ഒപ്പന കളിക്കാൻ മാത്രമല്ല ബ്രേക്ക് ഡാൻസും ഞമ്മക്ക് വയങ്ങും!

വീഡിയോ

 

 

എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ മൈക്ക് പ്രചരണ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് കളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാണ് താത്ത .വിപ്ലവ ഗാനം കേട്ടപ്പോൾ വാഹനം തടഞ്ഞ് നിർത്തി ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ്