താനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ്

താനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് മുന്നേറി എട്ട് യുഡിഎഫ് ഏഴ് എൽ സ് എന്നിങ്ങനെയാണ് നില