മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിന്റെ വാർഡിൽ എൽ.ഡി.എഫ്​ സ്​ഥനാർഥിക്ക്​ തോൽവി

മന്ത്രി കെ.ടി. ജജലീലിന്റെ വാർഡിൽ എൽ.ഡി.എഫ്​ സ്​ഥനാർഥിക്ക്​ തോൽവി. വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ്​ തോൽവി. ​യു.ഡി.എഫിനാണ്​ ജയം.