ആട്ടയിൽ കൗസല്യ അന്തരിച്ചു

പുറത്തൂർ: തൃത്തല്ലൂർ ആട്ടയിൽ കൗസല്യ (60) അന്തരിച്ചു.

ഭർത്താവ്: പരേതനായ ആട്ടയിൽ മനോഹരൻ മകൻ :ശരവണൻ. മരുമകൾ :രാജി