കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക്ധർണ നടത്തി. 

മലപ്പുറം. കളിമൺ പാത്ര തൊഴിലാളി വിഭാഗമായ കുംഭാരൻമാർക്ക് പ്രത്യേക സംവരണം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുംഭാര ക്ഷേമസമിതി ധർണ്ണയും മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചു.

പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുംഭാരൻ മാർക്ക് സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രത്യേകം സംരക്ഷ സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രത്യേകം സംവരണം നൽകുക. ജാതി ഏകീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുക. മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലിനെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് സംവരണം അനുവദിക്കുക. എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് കൊണ്ടാണ് ധർണയും മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചത്.