രാത്രി പത്തു മുതല്‍ രാവിലെ ആറുവരെ പൊതുയോഗം, ജാഥ, ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗം പാടില്ല.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുയോഗം നടത്തുന്ന സ്ഥലവും ജാഥ കടന്നുപോകുന്ന വഴിയും കാണിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് അധികാരിയില് നിന്ന് മുന്കൂര് അനുമതി വാങ്ങണം. ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗത്തിനും അനുമതി ആവശ്യമാണ്. രാത്രി പത്തു മുതല് രാവിലെ ആറുവരെ പൊതുയോഗം, ജാഥ, ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗം എന്നിവ പാടില്ല.
രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള് വോട്ടര്മാര്ക്ക് നല്കുന്ന സ്ലിപ്പുകള് വെള്ള പേപ്പറില് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും വോട്ടറുടെ പേര്, സീരിയല് നമ്പര്, പാര്ട്ട് നമ്പര്, പോളിങ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര് എന്നിവ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയതുമാകണം. വോട്ടര്മാരുടെ ബോധവത്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡമ്മി ബാലറ്റ് യൂനിറ്റുകള് യഥാര്ത്ഥ ബാലറ്റ് യൂനിറ്റുകളുടെ പകുതി വലുപ്പത്തിലുള്ളതും തടിയിലോ പ്ലൈവൂഡിലോ നിര്മിച്ചതായിരിക്കണം. ഇത് യഥാര്ത്ഥ ബാലറ്റ് യൂനിറ്റുകളുടെ നിറത്തിലാകാന് പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും സ്ഥാനാര്ത്ഥികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലമോ സ്വകാര്യ സ്ഥലമോ കയ്യേറിയോ ആരാധനാലയങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആശുപത്രികള് എന്നിവിടങ്ങളിലോ താത്ക്കാലിക ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കാന് പാടില്ല.