കൊയപ്പയിൽ ഗോവിന്ദൻ നിര്യാതനായി.

തിരൂർ: വെട്ടം ഇല്ലത്തപ്പടി കൊയപ്പയിൽ ഗോവിന്ദൻ ( 62 ) നിര്യാതനായി.


ഭാര്യ. പരേതയായ ശ്രീമതി
മക്കൾ, ദേവിക, ശ്രീരാജ്,
മരുമകൻ. വിജീഷ്