തിരൂർ വൈലത്തൂർ റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

തിരൂർ: തലക്കടത്തുർ ഓവുങ്ങൽ പാറാൾ നേർച്ച യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെ വൈലത്തൂർ മുതൽ പയ്യനങ്ങാടി വരെ ആളുകളുടെ തിരക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ

തിരൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ  വൈലത്തൂർ  നീന്നും  തെയ്യാല  റോഡ് വഴിയും തിരൂരിൽ നിന്നും കോട്ടക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പയ്യങ്ങാടി നിന്നും വഴിതിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്.