എ.ബി.വി.പി. ദേശീയ സെക്രട്ടറി നദിയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു.

മുംബൈ: എ.ബി.വി.പി. ദേശീയ സെക്രട്ടറി അനികേത് ഓവ്ഹാൽ നദിയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു.. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നന്ദുർബാർ ജില്ലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

അനികേതും സുഹൃത്തുക്കളും ധദ്ഗാവ് പ്രദേശത്തെ നദിയിൽ നീന്താൻ പോയതായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചുഴിയിൽപ്പെട്ടതായും എ.ബി.വി.പി. നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

രണ്ടുവർഷം മുമ്പാണ് അനികേത് എ.ബി.വി.പി. മഹാരാഷ്ട്ര സെക്രട്ടറി പദത്തിൽനിന്ന് ദേശീയ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത്.