അറിയിപ്പ്; റേഷൻ വിതരണം നീട്ടി.

 

മലപ്പുറം:ഒക്ടോബറിലെ റേഷൻ വിതരണം ബുധനാഴ്ച്ച വരെ നീട്ടിയതായി ജില്ലാ സപ്ലേ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു