ഡിസംബർ 31 വരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരം

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിലെ ഫോട്ടോ മാറ്റാനും വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ മേല്‍ വിലാസത്തിലോ പേരിലോ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്താനും‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ അവസരം. ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനു മുന്‍പോ 18 വയസ് പൂര്‍ത്തിയായ എല്ലാവര്‍ക്കും വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാം.

2021 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരം.

voterportal.eci.gov.in, nvsp.in എന്നീ പോര്‍ട്ടലുകള്‍ വഴി വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിശോധിക്കുകയും വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം അപേക്ഷ നല്‍കുകയും ചെയ്യാം. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുഖേനയും അപേക്ഷ നല്‍കാം. ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച്‌ ഉറപ്പാക്കും. 2021 ജനുവരി 20 ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.